Phần mềm kế toán

Phần mềm Quản lý doanh nghiệp

Phần mềm ERP

Công ty CP PM Hiệu Quả Xanh

GREEN EFFECT

Phần mềm customize

Phần mềm theo yêu cầu

Phần mềm doanh nghiệp

Customize mạnh nhất

Customize chuyên nghiệp

Customize theo yêu cầu

LỰA CHỌN PHẦN MỀM CUSTOMIZE LÀ CÁCH DUY NHẤT ĐỂ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN TẬN DỤNG TỐI ĐA ƯU THẾ CỦA PHẦN MỀM NHẰM GIẢM THIỂU CHI PHÍ VÀ TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA TOÀN BỘ ĐỘI NGŨ TRONG DOANH NGHIỆP

HÀNG NGÀN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ LỚN ĐÃ VÀ ĐANG SỬ DỤNG PHẦN MỀM CUSTOMIZE EFFECT TRONG CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY ĐỂ TIẾT GIẢM CHI PHÍ VÀ TĂNG DOANH SỐ BÁN HÀNG

ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC NGHIỆP VỤ ĐẶC THÙ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM CUSTOMIZE CHUYÊN NGHIỆP!
HÃY THAM KHẢO VÀ CẢM NHẬN KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG KHÔNG GIỚI HẠN CỦA ERP-LIFE ĐỐI VỚI YÊU CẦU QUẢN LÝ CỦA NHIỀU NGÀNH NGHỀ KHÁC NHAU

CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ LỚN LUÔN CÓ YÊU CẦU PHỨC TẠP TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA MÌNH
HÃY THAM KHẢO VÀ CẢM NHẬN KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG KHÔNG GIỚI HẠN CỦA EFFECT-SQL 5.0 ĐỐI VỚI YÊU CẦU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA NHIỀU NGÀNH NGHỀ KHÁC NHAU

THAM KHẢO NGAY >>

--- 1  2  3  4 ---

Các phần hành kế toán EFFECT

Các sản phẩm Kế toán customize của GREEN EFFECT  bao gồm 12 sub modules sau đây:

Các chức năng trong các phần hành ở đây chỉ là "ban đầu" đối với phần mềm. Thực tế khi triển khai vào doanh nghiệp, hệ thống chức năng trong các phần hành có thể thay đổi rất nhiều theo yêu cầu doanh nghiệp do khả năng customize (tuỳ chỉnh) không giới hạn của Phần mềm kế toán EFFECT.

  1. Tiền mặt, Tiền gửi, Sổ sách kế toán, Chi phí
  2. Vật tư, Hàng hóa
  3. Mua hàng, Bán hàng
  4. Công nợ
  5. Tài sản cố định, công cụ dụng cụ
  6. Giá thành sản phẩm (sản xuất)
  7. Lao động, tiền lương
  8. Công trình xây lắp, Vụ việc, hợp đồng
  9. Thuế GTGT
  10. Nhật ký chứng từ
  11. Báo cáo tài chính
  12. Thuyết minh Báo cáo tài chính

1. Tiền mặt, Tiền gửi, Sổ sách kế toán, Sổ sách kế toán, Chi phí

 • Sổ quỹ tiền mặt. Sổ quỹ tiền mặt cả ngoại tệ.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng.
 • Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng cả ngoại tệ.
 • Bảng kê thu tiền. Bảng kê chi tiền.
 • Bảng kê thu tiền ngân hàng. Bảng kê chi tiền ngân hàng.
 • Sổ cái chi tiết tài khoản. Sổ cái lưỡng tính. Sổ cái gộp một tài khoản.
 • Bảng cân đối phát sinh:  chi tiết, cấp 1, hình cây, lưỡng tính, TK đầu >=5.
 • Cân đối theo ngày một tài khoản.
 • Tổng hợp phát sinh theo: Tiểu khoản, Tài khoản đối ứng.
 • Sổ nhật ký chung.
 • Tổng hợp phát sinh CP quản lý, CP bán hàng tổ hợp theo:  Tài khoản đối ứng, Bộ phận, Vụ việc, Khoản mục...
 • (Và các báo cáo quản trị đặc thù theo yêu cầu doanh nghiệp).
2. Vật tư, Hàng hóa, Thành phẩm, Công cụ dụng cụ (Vlsphh)
 • Danh mục Vlsphh hình cây mã rộng tùy ý.
 • Danh mục kho hàng hình cây, quản lý vị trí hàng hóa trong kho.
 • Nhập xuất Vlsphh, Nhập xuất Vlsphh theo lô, Theo bộ (lắp ráp).
 • Lựa chọn khi xuất Vlsphh: Cấm xuất khi không có hàng trong kho, Xuất giá tính tự động.
 • Giá vốn tự động: Đích danh, Nhập trước xuất trước, Bình quân sau mỗi lần nhập, Bình quân gia quyền, Giá vốn theo danh mục.
 • Điều chỉnh Vlsphh trong kho. Đổi Vlsphh này thành Vlsphh khác trong kho.
 • Quản lý Vlsphh theo nhiều đơn vị tính, theo số Seri, Theo lô, Theo nhà cung cấp.
 • Báo cáo Nhập xuất tồn Vlsphh. Bảng kê nhập hàng. Bảng kê xuất hàng: Theo kho hàng, Nhà cung cấp, Theo lô, Theo bộ phận, Theo vụ việc...
 • Sổ chi tiết Vlsphh. Thẻ kho Vlsphh.
 • Báo động hàng tồn kho (mức dự trữ tối thiểu).
 • (22 Sổ sách, báo cáo Vlsphh + Các báo cáo tạo thêm theo đặc thù).
3. Bán hàng
 • Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn bán hàng có thuế GTGT, Hóa đơn bán hàng giá vốn tự động, giá vốn thủ công.
 • Nhiều mức giá bán đặt sẵn trong danh mục.
 • Lựa chọn: Tính đơn giá theo Tiền và Lượng.
 • Giá bán tự động theo chính sách phụ thuộc vào: Thời gian, Khách hàng, Hàng hóa...
 • Giá bán theo “Bảng đơn giá hàng ngày”.
 • Cảnh báo hoặc cấm xuất hóa đơn theo: Loại khách hàng, Số ngày nợ, Số tiền còn nợ.
 • Thống kê Doanh số bán (số lượng, giá trị) theo: Nhân viên phụ trách, Bộ phận, Vụ việc hợp đồng, Đại lý, Khách hàng, Hàng hóa, Khoản mục, Khoảng thời gian...
 • Chiết khấu, giảm giá đặt công thức tự động theo: Khách hàng, Mặt hàng, Bộ phận, Hợp đồng...
 • Chiết khấu, giảm giá đặt công thức tự động theo: Số lượng, Doanh số mua hàng của khách hàng trong giai đoạn...
 • Tính toán thưởng phạt cho đại lý theo: Từng đại lý, từng hóa đơn. Tiền thưởng, phạt phụ thuộc vào: Doanh số mua hàng, thời gian trả tiền (trong hạn, quá hạn...). Thưởng phạt theo nhiều chính sách khác nhau.
 • In hóa đơn theo mẫu hóa đơn đặc thù. Một hóa đơn có thể in theo nhiều mẫu khác nhau.
 • (17 báo cáo bán hàng chi tiết và tổng hợp + Các báo cáo tạo thêm theo đặc thù).
4. Công nợ
 • Công nợ Người mua, Công nợ Người bán, Tạm ứng, Phải thu phải trả, Công nợ vay ngắn hạn, vay dài hạn, Công nợ nội bộ...
 • Công nợ theo hóa đơn: Đến hạn, Quá hạn, Số dư công nợ theo từng hóa đơn, Tuổi nợ.
 • Công nợ theo nhân viên phụ trách, theo vụ việc.
 • Tính lãi quá hạn theo: Từng khách hàng, Từng hóa đơn.
 • Chênh lệch tỷ giá theo hóa đơn.
 • (24 sổ sách, báo cáo chi tiết và tổng hợp + Các báo cáo tạo thêm theo đặc thù).

5. Tài sản cố định

 • Danh mục TSCĐ hình cây.
 • Ghi tăng (nguyên chiếc) TSCĐ.
 • Ghi giảm (tháo dỡ) TSCĐ.
 • Khấu hao TSCĐ (đánh dấu tự động): Theo đường thẳng, theo sản lượng...
 • Thanh lý, điều chuyển TSCĐ.
 • Bút toán TSCĐ khác (điều chỉnh...).
 • Sổ chi tiết TSCĐ. Báo cáo TSCĐ. Báo cáo TSCĐ theo nhóm. Báo cáo tổng hợp TSCĐ. Báo cáo kiểm kê TSCĐ theo nơi sử dụng.
 • (Và các báo cáo TSCĐ tạo thêm theo đặc thù).

6. Giá thành sản phẩm (sản xuất)

 • Tập hợp chi phí sản xuất theo: Phân xưởng, Khoản mục, Đối tượng chi phí...
 • Nhiều nhóm kết chuyển, phân bổ phục vụ tính giá thành sản phẩm.
 • CP đích danh, CP không đích danh, CP khấu hao TSCĐ theo sản phẩm.
 • Tiêu thức phân bổ chi phí chung bằng tay hoặc theo: Sản lượng, Doanh số.
 • Tiền lương, CP nguyên vật liệu, theo Công thức tự đặt.
 • Định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm.
 • Kịch bản kết chuyển, phân bổ.
 • Bảng tính giá thành đơn vị theo khoản mục. Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm theo khoản mục. Tập hợp CP sản xuất dở dang theo tài khoản, phân xưởng, khoản mục. Cân đối nguyên vật liệu dở dang.
 • (Và các báo cáo giá thành sản phẩm tạo thêm theo đặc thù).
7. Lao động, tiền lương
 • Nhiều nhóm (bảng) tính lương.
 • Khai báo cột và đặt công thức trong Bảng tính lương, viết hàm số trong bảng tính lương.
 • Lựa chọn: Hạch toán hay không hạch toán.
 • Chi tiết CP lương theo Tài khoản và Khoản mục.
 • Bảng lương tháng. Bảng tổng hợp trả lương, BHXH, BHYT. Bảng phân bổ lương.
8. Công trình xây lắp, Vụ việc hợp đồng
 • Tập hợp chi phí phát sinh theo Công trình, vụ việc.
 • Quyết toán vật tư công trình.
 • Kết chuyển công trình hoàn thành.
 • Báo cáo lãi, lỗ công trình.
 • Tổng hợp giá thành công trình.
 • (Và các báo cáo quản trị đặc thù theo yêu cầu doanh nghiệp).
9. Thuế GTGT
 • Tự động cập nhật phát sinh thuế GTGT đầu vào khi thực hiện: Phiếu chi tiền, Phiếu nhập hàng.
 • Tự động cập nhật phát sinh thuế GTGT đầu ra khi thực hiện: Phiếu thu tiền, Hóa đơn bán hàng.
 • Các bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra.
 • Tờ khai thuế GTGT.
 • Quyết toán thuế GTGT.
 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
10. Nhật ký chứng từ
 • Tổng cộng 32 bảng Nhật ký chứng từ (từ 1 đến 11) và các Bảng kê.
 • In khổ giấy A3. In khổ giấy A4 hoặc dán lại.
 • Lựa chọn: In nhật ký, bảng kê với chỉ những cột có số liệu phát sinh.
 • Người sử dụng thay đổi được các tài khoản lấy số liệu lên các Nhật ký chứng từ và các Bảng kê.
11. Báo cáo tài chính
 • Theo mẫu chuẩn Bộ tài chính ban hành và có thể sửa đổi.
 • Bảng cân đối kế toán. Bảng kết quả kinh doanh. Bảng lưu chuyển tiền tệ.
 • Các báo cáo tài chính đều in được theo: Tháng, Quý, Năm.
 • Kết quả kinh doanh các tháng kể từ đầu năm tài chính.
 • Kết quả kinh doanh 12 tháng gần nhất.
 • Kết quả kinh doanh so sánh năm trước, năm nay.
 • (Thêm bớt, sửa đổi các mẫu báo cáo tài chính ngay trên chương trình).
12. Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Theo quy định hiện hành của chế độ kế toán.

Các tiện ích

Thao tác cuối tháng
 • Lệch tỷ giá cuối tháng
 • Lao động tiền lương
 • Tính giá vốn Vlsphh
 • Kết chuyển, phân bổ chi phí
 • Điều chỉnh tồn kho cuối tháng
 • Kết chuyển các tài khoản dư không

Các tiện ích khác
 • Một màn hình nhập liệu duy nhất.
 • Lệch tỷ giá tự động khi nhập liệu.
 • Bút toán định kỳ (theo nhiều nhóm bút toán khác nhau).
 • Phân bổ chi phí ngay khi nhập liệu cho: Bộ phận, Vụ việc..., Tháng, theo tiêu thức: Bằng tay, lấy từ giá trị hoặc số lượng của các phiếu Nhập, Xuất, Hóa đơn.
 • Khử trùng tổng quát dữ liệu.
 • Phân loại dữ liệu (thực tế, kế hoạch, dự toán...). Nhập dữ liệu chưa chính thức và sẽ chính thức hóa sau này.
 • Chọn đơn giá xuất vật tư theo phiếu nhập (giá đích danh).
 • Tỷ giá trong danh mục tiền tệ, Tỷ giá trong danh mục “Tỷ giá hàng ngày”.
 • Tra cứu nhanh khi nhập liệu số dư tài khoản theo: Tài khoản, Bộ phận, Khách hàng...
 • Tìm kiếm tức thời dữ liệu phát sinh theo các số liệu đang có trên màn hình nhập liệu.
 • Tạo số lượng mẫu phiếu in nhiều tùy ý.
 • Module Tìm kiếm tổng quát.
 • Quản trị xuôi.
 • 15 phép tính lọc, gộp dữ liệu và các thao tác trên bảng khi tìm kiếm dữ liệu.
 • Cây quản trị.
 • Đánh dấu, ẩn hiện các cột trên bảng tìm kiếm dữ liệu tổng quát.
 • Thay đổi các yếu tố lọc trên màn hình tìm kiếm theo User.
 • Một màn hình xem báo cáo thống nhất.
 • Chức năng tạo, sửa sổ sách, báo cáo.
 • Báo cáo song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Khai báo nhóm báo cáo để có in đồng loạt các báo cáo trong nhóm.
 • In báo cáo lấy dữ liệu từ: Một số đơn vị cơ sở trong hệ thống.
 • In báo cáo lấy dữ liệu từ: Một số loại dữ liệu (thực tế, kế hoạch...).
 • Lựa chọn cho báo cáo: Chỉ in trường có dữ liệu.
 • Chọn chỉ một số cột trên báo cáo để in.
 • In báo cáo theo đơn vị tính Ngàn, Triệu...đồng.
 • In Logo công ty trên báo cáo.
 • Xuất dữ liệu, xuất báo cáo ra: Excel, tệp trên đĩa, Web (HTML), SQL Server.
 • Khai báo các “Báo cáo con” của một báo cáo để sau này in ngay
 • Lựa chọn: Hiện ngày in báo cáo trên trang in.
 • Quản trị ngược.
 • Lọc dữ liệu trước khi xem bất kỳ báo cáo nào.
 • Sắp xếp theo nhiều trường, lọc số liệu trực tiếp trên báo cáo.
 • Tiện ích “Báo cáo của tôi”.
 • Thay đổi các yếu tố lọc trên màn hình xem báo cáo tìm kiếm theo từng báo cáo.
 • Phân quyền, quản trị người dùng đến: Từng nghiệp vụ, từng báo cáo, từng chức năng, từng nút, ô (object) trên mọi giao diện, Quyền nhóm, Quyền tương đương, Quyền đặt quyền. Đặt, cấm quyền theo dòng, theo cột ở các danh mục. Quyền sửa mẫu sổ sách, báo cáo.
 • Đặt ngày cấm sửa dữ liệu theo: Đơn vị cơ sở, theo từng User.
 • Lưu vết dữ liệu theo: Người nhập, người sửa, Thời gian nhập, sửa.
 • Cấm User không được sử dụng chương trình (Account disable).
 • Tự động lưu bản sao dữ liệu khi khởi động theo lịch đặt ra cho từng trạm làm việc.
 • Lưu bản sao, mở bản sao dữ liệu.
 • Khóa sổ dữ liệu, chuyển kỳ kế toán.
 • Sao chép dữ liệu vào, ra. Sao chép dữ liệu lên tổng công ty.
 • Khóa sửa dữ liệu theo ngày theo: Đơn vị cơ sở, từng User.
 • Tự động phát hiện và nhận dữ liệu truyển tới khi khởi động (bản Tổng công ty).
 • Sao chép dữ liệu từ đơn vị cơ sở này sang đơn vị cơ sở khác (lấy mẫu).
 • Hai hệ thống kế toán song hành VND và USD.
 • Nhiều đơn vị cơ sở hạch toán phụ thuộc hoặc độc lập trên một chương trình.
 • Quy định các tài khoản là “Tổng công ty” thì sẽ không sửa, xoá được ở phiên bản chạy ở các đơn vị cơ sở.

Và nhiều tính năng, tiện ích khác nữa...

 

Tư vấn - Tin tức

 Khách hàng

EFFECT 2.0 có chức năng “Tìm kiếm” và “Báo cáo quản trị” rất hay!
Xem chi tiết...

“Ban giám đốc P&Tel rất hài lòng khi EFFECT-SQL 3.0 đã giúp ích khá nhiều trong việc quản lý chi tiết hệ thống báo cáo thuế và báo cáo tài chính”
Xem chi tiết...

Tính động là lí do Thời báo Kinh tế Việt Nam lựa chọn phần mềm EFFECT-SQL 3.0.
Xem chi tiết...

Ứng dụng phần mềm EFFECT-SQL 3.0 giúp Công ty Cổ phần Giải pháp Kinh doanh Nền Tảng (BASE) quản lý tốt dữ liệu, công tác quản lý đơn giản hơn và có kế hoạch kinh doanh phù hợp.
Xem chi tiết...

“Phần mềm EFFECT 2.0 thực sự là phần mềm rất phù hợp với các yêu cầu của Saigon Times Group...”
Xem chi tiết...

“Phần mềm EFFECT 2.0 thực sự là phần mềm phù hợp nhất với các yêu cầu kế toán đặc thù của Công ty CP Truyền thông số 1 và có thể so sánh với các phần mềm ngoại...”
Xem chi tiết...

“Phần mềm EFFECT SQL 3.0 đáp ứng được yêu cầu quản trị riêng của Dược phẩm Xanh và tạo được sự chủ động, thuận tiện cho người dùng...”
Xem chi tiết...

“EFFECT-SQL 3.0 – Phần mềm Customize nhiều tiện ích, dễ sử dụng...”
Xem chi tiết...

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM HIỆU QUẢ XANH

(GREEN EFFECT SOFTWARE JSC.)

HCM: 028.39483804, HN: 024.32484920

Copyright @ 2012: WWW.EFFECT.COM.VN. All Rights Reserved.